پارک خرگوش

پارک خرگوش

پارک خرگوش یا پارک حیوان این محصول جدیدا در پت شاپ ها زیاد به چشم می خورد .

حال حقیقتی را برای شما خواهیم گفت چیزی تحت این عنوان وجود ندارد .

این همان “پارک سگ” می باشد

که به عنوان پارک خرگوش فروخته می شود .

Continue reading