لوگوی همستر

این جوندگان که کوچک ترین پستاندار دنیا هستند بسیار زیبا و کوچک هستند فضای کمی برای نگهداری می خواهند و حدود 6 عدد زایمان می کنند .