جونده بازار

خرگوش ها از پستانداران می باشند . دست آن ها از پاهایشان کوتاه تر میباشد و سریع حرکت میکنند آن ها عاشق دمای پایین هستند . شاخصه ی آن ها گوش هایی دراز می باشد و آن ها جونده می باشند که انواعی مختلف دارند و در هر زایمان بین 6 تا 8 عدد زایمان می کنند.